Karabegovic, Dzeneta, University of Salzburg, Austria