Vono-de-Vilhena, Daniela, Bamberg University (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), Germany