1930’lu Yıllar Amerikan Tiyatrosunda Toplumsal Eleştiri ve Clifford Odets

Authors

  • Ahmet Bese Atatürk University

DOI:

https://doi.org/10.33182/bc.v8i2.624

Keywords:

social identity, labor migration, second generation migrants, Qatari youth and middle class

Abstract

Yazın ve sanat ürünlerinin, yaratıldığı dönemde yaşanan politik, toplumsal ve ekonomik koşullardan etkilendiği yadsınamaz bir gerçektir. Amerika’da, 1930’lu yılların ekonomik dengesizlikleri, kıtlık ve sınıf ayırımı gibi ‘Büyük Bunalım’ (Great Depression) yıllarının olumsuz etkileri, Nazizm ve ırk ayırımı gibi sorunlar, II. Dünya Savaşı’nın doğum sancıları ve bunlara bağlı olarak toplumun değer yargılarında yaşanan radikal değişimler, dönemin özellikle genç kuşak yazar, sanatçı ve aydınlarını sistemin sorgulanması/değişmesi yönünde belirli bir politik seçenek arayışına yönlendirir. Amerika’da ortaya çıkan genç kuşak yazarlar sisteme karşı toplumsal eleştiri ve yeni bir politik hareket düşüncesinde birleşirler. Bu yazarlar arasında Clifford Odets’in yapıtları yaşadığı dönemin politik, tarihsel ve kültürel yapısını en çarpıcı biçimde yansıtmaktadır (Beşe 143-158). 1935’te yazdığı, Waiting for Lefty, Awake and Sing!, Till the Day I Die, Paradise Lost ve tek perdelik I Can’t Sleep adlı ilk oyunlarıyla başlayan çıkışı, Odets’i bir anda Amerikan tiyatrosunun merkezine taşır. Bu çalışmanın amacı, döneminin önemli yazarı olarak Clifford Odets’in toplumsal eleştiri açısından önemine işaret etmektir.

Abstract in English

The Social Criticism and Clifford Odets in The 1930s American Theater

Literary and art products are influenced by the political, social and economic conditions of the time they were created. The Great Depression of the 1930s in America and its negative effects such as the economic imbalances, famine and class distinction as well as problems such as Nazism and racial discrimination in the eve of the World War II and the resultant decline in the value judgments of the society lead especially young generation writers to search for a radical changes and a new political option in terms of the system. In other words, these young generation writers unite in the idea of social criticism and a new political movement against the system. Among these writers, Clifford Odets' works reflect the political, historical and cultural structure of his time in a most striking way (Beşe 143-158). His first plays written in 1935, Waiting for Lefty, Awake and Sing! Till the Day I Die, Paradise Lost and a one act, I Can’t Sleep carry Odets to the center of American theatre. The aim of this study is to point out the importance of Clifford Odets in terms of social criticism.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Ahmet Bese, Atatürk University

Professor of American culture and literature

References

Beşe, A. (2006). “Clifford Odets’in Awake and Sing! Adlı Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım,” KKEFD, Sayı 14, Erzurum.

Bigsby, C.W.E. (1989). A Critical Introduction to Twentieth Century American Drama. (Vol I). Cambridge: Cambridge University Press,.

Bookchin, M. (1996). Ekolojik bir Topluma Doğru. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yay.

Clurman, H. (1954). The Fervent Years. New York: Hill and Wang.

Herr, C. J. (2003). Clifford Odets and American Political Theatre. Westport: Praeger Pub.

Reynolds, R. C. (1986). Stage Left: The Development of the American Social Drama in the Thirties. New York: The Whitston Publication Company.

Tilbe, A. (2010). Georges Lukacs ve Lucien Goldmann’ın Yaklaşımıyla Fransız Yazınında Kişi Sorunsalı (Bildiri). Ertuğrul İsler ve Ark. (Der.). Pamukkale Üniversitesi, Uluslararası BAKEA – Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, (7-8-9 Ekim 2009). Batı Edebiyatında Kahraman. nu., 17. (ss. 27-36). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları.

Walzer, M. (2002). The Company of Critics. New York: Basic Books.

Published

2018-12-11

How to Cite

Bese, A. (2018) “1930’lu Yıllar Amerikan Tiyatrosunda Toplumsal Eleştiri ve Clifford Odets”, Border Crossing. London, UK, 8(2), pp. 455–464. doi: 10.33182/bc.v8i2.624.

Issue

Section

Articles